BSG

Home Legislație Legea 333/2003
Legea 333/2003 PDF Imprimare Email

HOTARARE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protectia persoanelor

       În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. – (1) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor în sistem civil se realizeaza sub coordonarea si controlul Inspectoratului General al Politiei Romane si a unitatilor subordonate, care va asigura respectarea prevederilor legale în acest sector de activitate.
(2)  Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor în regim militar se realizeaza sub coordonarea si controlul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane si a unitatilor subordonate, care va asigura respectarea prevederilor legale în acest sector de activitate.
(3) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor apartinand structurilor din cadrul sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala sunt exceptate de la prevederile prezentei norme si se reglementeaza prin ordin al ministrului de resort.

 

 

Art. 2. – (1) Unitatile prevazute la art. 2 din lege, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori valorilor, au obligatia asigurarii pazei acestora prin formele prevazute de lege si a protectiei cu mijloace mecano-fizice si sisteme tehnice de alarmare.

 

(2) Organizarea în comun a pazei se aplica în situatiile în care unitatile functioneaza în acelasi imobil, perimetru sau spatiu alaturat, obligatia asigurarii acestora revenind conducatorilor unitatilor care detin cota de proprietate sau folosinta majoritara, sau administratorului imobilului, cu consultarea celorlalti detinatori.

Art.3. – (1) Unitatile care opereaza cu numerar, în cuantum zilnic de peste 2500 euro sau echivalentul acestuia, au obligatia folosirii seifurilor pentru pastrare si  implementarii de  masuri si mijloace de securitate care sa asigure o protectie eficienta a personalului operator si a valorilor pe timpul manipularii, procesarii, depozitarii sau transportului, descurajarea infractiunilor contra patrimoniului si sa contribuie la strangerea de probe pentru identificarea faptuitorilor.
(2)     Masurile minimale de securitate pe zone functionale, categorii de unitati si plafoane valorice sunt definite în Anexa nr.1.
Art. 4. – (1) Planul de paza este documentul în baza caruia se organizeaza paza, se întocmeste numai în situatia în care se instituie paza cu personal uman, cu respectarea prevederilor art. 5 din lege.
 (2) Planul de paza se depune la unitatea teritoriala de politie, cu cel putin 5 zile înainte de data începerii contractului de prestari servicii ori de instituire a pazei în sistem propriu.
(3) Actualizarea planului de paza se face numai în situatia modificarii suprafetei, topografiei obiectivului, a dispozitivului de paza, a regulilor de acces ori a prestatorului.
Art. 5. – (1) Unitatea de politie competenta teritorial analizeaza planul de paza si acorda avizul de specialitate în cel mult 30 de zile de la data înregistrarii solicitarii, iar daca este cazul, face recomandari pentru îmbunatatirea si eficientizarea sistemului de paza.
(2) Avizul politiei pentru planul de paza se retrage cand nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza acordarii  sau cand a intervenit o situatie nelegala.
(3) Avizul de specialitate nu se acorda în situatia în care beneficiarul nu face dovada dreptului de proprietate sau folosinta asupra obiectivului ce urmeaza a fi asigurat cu paza, lipsei contractului de prestari servicii încheiat cu o societate licentiata.
Art.6. – (1) Documentele specifice executarii si evidentierii serviciului de paza în sistem civil sunt cuprinse în Anexa nr.2.
(2) Documentele mentionate la alin (1) se înregistreaza la secretariatul beneficiarului, se arhiveaza la acesta si se pastreaza pe o durata de minim 3 ani.
(3) Controlul modului în care sunt consemnate activitatile desfasurate în documentele de paza revine sefului de obiectiv în cazul prestatorului sau sefului formatiunii pentru paza proprie.
    
CAPITOLUL II
Forme de paza

SECTIUNEA 1
Paza cu efective de jandarmi

SE ELABOREAZa DE IGJR

SECTIUNEA a 2-a

Paza cu personal din Politia comunitara sau directiile si serviciile judetene de paza

Art. 8. - (1) Paza bunurilor si a valorilor detinute de autoritatile publice locale sau judetene se poate asigura cu personal contractual angajat al Politiei comunitare sau directiile si serviciile judetene de paza, cu respectarea prevederilor legilor speciale si a Legii nr.333/2003 în ceea ce priveste angajarea, calificarea si atestarea, precum si îndeplinirea atributiilor de serviciu ori documentele încheiate.
(2) Controlul efectivelor implicate în activitati de paza revine conducerilor Politiei comunitare sau a directiilor si serviciilor judetene.
(3) Conducerea unitatilor beneficiare serviciilor de paza cu efective ale politiei comunitare sau serviciilor judetene au obligatia notificarii unitatii de politie teritoriala cu privire la instituirea pazei sau renuntarea la serviciul de paza fizica.
(4)  Se interzice prestarea de servicii de paza, transport valori, monitorizare si interventie la alte obiective decat cele stabilite prin hotararea consiliului local.

SECTIUNEA a 3-a

Paza cu personal propriu

Art. 8 – Prin paza în regim propriu se întelege, angajarea de catre unitatea respectiva a personalului de paza pentru asigurarea pazei proprietatilor sau bunurilor  aflate în patrimoniul societatii angajatoare.
Art. 9 – (1) Descrierea, culoarea si modelul uniformelor de serviciu sunt stabilite de angajator, cu respectarea Anexei nr.3.  
(2) Nu se pot adopta însemne, uniforme, legitimatii, accesorii de echipament sau denumiri identice, asemanatoare sau de natura sa conduca la confuzii cu cele ale autoritatilor publice ori ale organismelor internationale la care Romania este parte.
(3) Uniforma de serviciu, echipamentul de protectie si însemnele distinctive se stabilesc de fiecare conducator de unitate si se acorda gratuit pentru personalul de paza si pentru sefii formatiilor de paza.
          (4)Personalul din paza proprie are dreptul la uniforma de serviciu, echipament de protectie, însemne distinctive si ecuson de identificare pe care le va purta numai în timpul executarii serviciului.
        (5)Descrierea uniformei de serviciu, a însemnelor distinctive, inscriptionarea, precum si articolele de echipament, va fi anexata planului de paza si supusa aprobarii unitatii de politie competenta teritorial.
       (6)Conducatorii unitatilor sunt obligati sa asigure portul uniformei si a însemnelor distinctive de catre personalul de paza din subordine.           
        
SECTIUNEA A 4-a

Paza în mediul rural

Art. 11. – (1) Prin paza comunala se întelege asigurarea pazei obiectivelor de interes local stabilite prin hotarare a consiliului local, precum si paza bunurilor cetatenilor.
(2) Serviciul de paza se realizeaza prin instituirea de posturi fixe si patrule mobile pe raza administrativ teritoriala a comunei cu personal propriu al primariei, politisti comunitari sau agenti din cadrul societatilor specializate de paza.

Art. 12- (1) Planul de paza al comunei va cuprinde urmatoarele capitole: teritoriu, populatia, obiectivele de interes local, starea infractionala si contraventionala, manifestarile culturale, religioase si sportive, dispozitivul de paza prevazut, consemnul general si particular, dotarea cu uniforma, însemne distinctive, mijloace de comunicatii si autoaparare. Acesta se întocmeste anterior instituirii formei de paza si se actualizeaza în functie de modificarile survenite.
(2) Prin dispozitivul de paza se stabileste numarul de posturi fixe si itinerariile de patrulare, perioada în care acestea functioneaza si efectivele necesare.
(3) Planul de paza al comunei va fi întocmit de persoana desemnata de primar/reprezentantul societatii specializate de paza, cu sprijinul de specialitate al organelor locale de politie, si se avizeaza de seful politiei municipale sau orasenesti care coordoneaza activitatea postului de politie comunal .
(4) În situatia în care paza se asigura cu efective ale politiei comunitare, planul de paza se întocmeste de catre seful acestei structuri, cu sprijinul de specialitate al organelor locale de politie, si se aproba de primar.
(5) Pentru executarea si evidentierea serviciului de paza se instituie si se utilizeaza documentele specifice prevazute în Anexa nr. 2.
(6) Instruirea si controlul personalului de paza din localitatile rurale, indiferent de forma aleasa se realizeaza de catre primar, împuternicitii acestuia, personalul din conducerea societatilor specializate de paza si politie.

Art. 13. – (1) Planurile de paza ale cailor ferate, a padurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vanatoare si de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor si al produselor petroliere, a sistemelor de irigatii, a retelelor telefonice si de transport al energiei electrice se adapteaza caracteristicilor functionale ale acestora.
(2) Planurile de paza destinate unor proprietati care depasesc limitele administrative ale teritoriului unui judet, acestea se vor aviza în comun de unitatile de politie competente teritorial.

SECTIUNEA a 5-a
Paza si protectia prin societati specializate

Art. 14 - Societatile specializate de paza si protectie sunt societati comerciale private care se înfiinteaza potrivit legislatiei comerciale, cu obiect principal de activitate paza si protectia persoanelor, bunurilor si valorilor, avand un capital social minim, în echivalent de 100.000 euro, polita de asigurare pe eveniment în valoare de....... si un sediu lucrativ înregistrat, care sa permita organizarea administrativa si coordonarea operativa a personalului angajat.

Art. 15 – (1) Societatile de paza si protectie functioneaza, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, în baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, cu obiectele de activitate prevazute de lege, avand o perioada de valabilitate de 3 ani, cu posibilitatea de reînnoire.

Art. 16 – (1) În vederea înregistrarii societatii comerciale la Oficiul Registrului Comertului, reprezentantul legal va solicita avizul de principiu al inspectoratului de politie judetean sau D.G.P.M.B., dupa caz, pe raza caruia societatea are sediul social declarat.
    (2) Documentele necesare obtinerii avizului de principiu sunt urmatoarele:
1.    cererea de acordare adresata inspectoratului judetean de politie sau DGPMB, dupa caz, pe raza caruia îsi are sediul social societatea;
2.    actul constitutiv al societatii comerciale, atestat sau autentificat;
3.    dovada de rezervare a denumirii pentru înscrierea societatii la Oficiul registrului comertului;
4.    documentele administratorului/rilor si asociatilor:
4.1.    acte de identitate personale si ale sotului/sotiei ori persoanei cu care coabiteaza;
4.2.    certificate de cazier judiciar în termen de valabilitate (inclusiv sot/sotie);
4.3.    curriculum vitae actualizat (elaborat conform HG 1021/2004);
4.4.    dovada pregatirii de specialitate pentru administrator (studii superioare de profil juridic si certificat de competente pentru ocupatia “manager de securitate”);
4.5.    certificate medicale si psihologice eliberate de laboratoare sau cabinete autorizate la categoria aplicata în domeniul securitatii nationale,
4.6.    declaratii ca nu au facut parte din structuri de informatii straine, organizatii secrete transnationale si nu au colaborat cu acestea, certificate de politist sau autentificate de notar;

    (3) Avizul de principiu atesta faptul ca asociatii/administratorii si personalul de conducere îndeplinesc conditiile prevazute de lege si confera dreptul acestora de a constitui si înregistra societatea la oficiul registrului comertului teritorial.
(4) Avizul de principiu este necesar si pentru societatile comerciale înregistrate la Oficiul Registrului Comertului si care solicita declararea ca obiect principal activitati de paza, protectie si garda.
(5) Avizul de principiu se acorda dupa efectuarea verificarilor pentru stabilirea îndeplinirii conditiilor prevazute de art. 20 alin.(10) din lege, de catre asociatii/administratorii si/sau personalul de conducere si se constata ca denumirea societatii nu este identica, asemanatoare sau de natura sa conduca la confuzii cu alte societati licentiate în domeniu sau cu cele ale autoritatilor publice ori ale organismelor internationale la care Romania este parte.
(6) Avizul de principiu nu se acorda daca din verificari rezulta faptul ca asociatii/administratorii sunt implicati în activitati sau preocupari ilegale sau folosesc persoane interpuse în scopul eludarii conditiilor legale pentru acordarea avizului.
(7) Pentru a obtine avizul politiei, asociatii/actionarii, administratorii societatii si personalul de conducere trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute în art.20 alin.(10) din lege,  depunand urmatoarele documente:
7.1 dovada cetateniei si a varstei;
7.2 dovada pregatirii profesionale se face doar pentru administrator prin prezentarea certificatului de competente pentru ocupatia de manager de securitate ori diploma de studii superioare profil juridic;
7.3 declaratia pe propria raspundere, certificata de politist, cu privire la faptul ca nu se afla în  cercetarea unui organ judiciar, ori a instantei pentru fapte penale savarsite cu intentie;
7.4 certificatul de cazier judiciar în termenul de valabilitate.

(8) Buna conduita cetateneasca se stabileste în urma verificarilor efectuate de politie la locul de domiciliu sau resedinta, locurile de munca anterioare si evidentele politiei.
    (9) Conditiile de avizare sunt cumulative iar neîndeplinirea uneia dintre acestea determina neacordarea avizului.
    (10) Avizul este obligatoriu, iar termenul de emitere al acestuia este de cel mult 30 zile si se comunica solicitantilor.


Art. 17 – (1) Pentru asociatii persoane juridice  se va depune certificatul constatator cu situatia actualizata a societatii asociate care sa cuprinda datele de identificare ale firmei si actionarilor, precum si documentele  administratorului prevazute la art.16 alin. (7).
(2) Persoanele juridice straine vor depune documente similare celor prevazute la alin.(1) traduse si legalizate.
Art. 18 - (1) Dupa înregistrarea societatii la Oficiul Registrului Comertului, reprezentantul legal al societatii comerciale va depune la Sectiile judetene ale S.R.I. ori a municipiului Bucuresti, documentele prevazute în Anexa nr.4, pentru obtinerea avizului prealabil referitor la aspecte ce privesc siguranta nationala.

Art. 19 - (1) În vederea obtinerii licentei de functionare în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, reprezentantul legal al societatii care a obtinut avizul de principiu si avizul prealabil al S.R.I., va depune la inspectoratele judetene de politie sau D.G.P.M.B., în forma completa, pe baza de opis, documentele prevazute în Anexa nr.5.
(2) Unitatea de politie competenta va verifica îndeplinirea conditiilor prevazute în Anexa nr.4 si, în termen de 15 zile, va întocmi raportul cu propuneri corespunzatoare si va înainta documentatia la I.G.P.R.-Directia de Ordine Publica, care, în termen de 15 zile va dispune.
 (3) Licenta de functionare se acorda numai în situatia în care toti conducatorii societatii sau reprezentantii persoanelor juridice îndeplinesc conditiile prevazute în Anexa nr.2 si au obtinut avizele din partea Politiei si S.R.I.
(4)  Licentele de functionare obtinute nu pot face obiectul tranzactionarii catre persoane care nu îndeplinesc conditiile prevazute de lege.

Art. 20 – Societatile comerciale care au detinut licenta si nu au obtinut reînnoirea acesteia, pot solicita eliberarea unei noi licente dupa un an de la data expirarii licentei.

SECTIUNEA a
Functionarea societatii specializate de paza

Art. 21 – (1) Societatile specializate de paza pot presta servicii specifice daca personalul de conducere detine avizele politiei, iar personalul angajat este calificat si atestat profesional pentru activitatile respective.
(2) Desemnarea administratorilor, directorilor sau cooptarea de noi asociati în societatile specializate dupa licentierea societatii se face în baza avizelor prealabile eliberate de inspectoratele de politie judetene sau D.G.P.M.B., pe raza carora îsi au sediul social, documentele necesare fiind cele prevazute la art. 16, alin. (7).
(3) Avizul politiei este obligatoriu si pentru personalul de conducere al sucursalelor, punctelor de lucru, obiectivelor, iar solicitarea de avizare se face la inspectoratele de politie judetene sau D.G.P.M.B., pe raza carora functioneaza.
(4) Asociatii/actionarii si administratorii persoanelor juridice care detin parti sociale sau actiuni în cadrul societatilor specializate de paza trebuie sa îndeplineasca conditiile legale de obtinere a avizelor.

Art. 22 - (1) Administratorii societatilor specializate, în termen de 5 zile, au obligatia de a consemna în registrul special, în ordine cronologica, contractele de prestari servicii de paza încheiate.  
(2) Registrul special pentru evidentierea contractelor se înregistreaza anual la serviciile de ordine publica judetene/D.G.P.M.B., pe raza caruia societatea are înregistrat sediul social, se pastreaza la sediul lucrativ, iar dupa completarea filelor, se arhiveaza pe o durata de 5 ani.
(3) Reprezentantul societatii specializate care înceteaza activitatea de paza are obligatia depunerii registrelor la unitatea de politie unde isi are sediul social, pentru pastrare.

Art. 23 – (1) Pentru verificarea modului efectuarii serviciului de catre personalul de paza, administratorul trebuie sa asigure controlul acestora prin sefi de tura, de obiectiv, de zona si directori.
(2) Pentru obiectivele în care functioneaza mai mult de 5 posturi de paza, se va prevede un sef de tura, care asigura instruirea, coordonarea, controlul agentilor din schimb, sau preluarea atributiilor unui post de paza în caz de nevoie.
(3) seful de obiectiv va raspunde de securitatea obiectivului pazit, asigura permanent relationarea cu beneficiarul si dispune masuri de eficientizare a serviciului prestat, precum si controlul personalului din subordine.
(4) Verificarea modului de efectuare a serviciului de paza, se realizeaza cel putin o data pe schimb de catre personalul cu atributii de control anume desemnat, consemnandu-se despre aceasta în registrul de control.

Art. 24 - În vederea evidentierii executarii serviciului de paza, administratorul are obligatia de a asigura documentele necesare specifice mentionate, iar seful de obiectiv de a verifica completarea corespunzatoare a acestora.

Art. 25 – (1) Administratorul societatii licentiate are obligatia de a comunica în termen de 15 zile, la inspectoratul de politie judetean competent teritorial sau la D.G.P.M.B., orice modificare privind schimbarea actionariatului sau structurii de conducere, adresei sediilor, datelor de contact sau altor date.
(2) Semestrial, pana la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societatii va  informa, în scris, inspectoratul de politie judetean competent teritorial sau D.G.P.M.B. despre activitatile desfasurate, conform modelului transmis de politie.

Art. 26  – Este interzis a se încheia contracte de prestare a serviciilor de paza, a caror valoare nu asigura fondurile necesare platii salariilor minime pe economie, a taxelor si impozitelor aferente.

SECTIUNEA a
Reînnoirea licentelor de functionare a societatilor specializate de paza

Art.29 –(1) Reînnoirea licentelor de functionare în domeniul pazei se solicita înainte de expirarea termenului de valabilitate, cu cel putin 60 de zile.
(2) În vederea reînnoirii licentei de functionare, reprezenantul legal al societatii specializate are obligatia depunerii în termenul prevazut de alin.(1), la inspectoratul judetean de politie sau, dupa caz,  D.G.P.M.B. pe raza caruia îsi are sediul social, a urmatoarelor documente:
a)    cererea de reînnoire si originalul licentei;
b)    certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului cu situatia firmei, în forma extinsa;
c)    certificatele de cazier fiscal si judiciar al persoanei juridice;
d)    certificatul de înregistrare a marcii la OSIM;
e)    certificatele de cazier judiciar ale administratorului, personalului de conducere si asociatilor/actionarilor;
f)    dovada existentei logisticii necesare desfasurarii activitatii în functie de numarul de contracte si angajati (uniforme, mijloace de autoaparare, tehnica de comunicatii, autoturisme, autospeciale de transport valori);
g)    dovada eliberata de inspectoratele teritoriale de munca din care sa rezulte personalul angajat pe categorii si copia statului de plata a salariilor pentru luna corespondenta a adeverintei ITM;
h)    situatia nominala a personalului calificat si atestat care va cuprinde obligatoriu seriile si numerele documentelor obtinute în acest sens;
i)    dovada implementarii sistemului de certificare a calitatii serviciilor;
j)    avizul consultativ al organizatiei profesionale reprezentative la nivel de ramura cu privire la serviciile prestate în perioada de referinta;
Art. 30 - Inspectoratul de politie judetean sau DGPMB acorda reînnoirea licentei numai daca :
1.    existenta capitalului social, obiectului principal de activitate, asociati si administratori avizati, sedii declarate ;
2.    inexistenta faptelor penale si fiscale ;
3.    a obtinut certificat de înregistrare a marcii de la OSIM;
4.    personalul de conducere nu a suferit condamnari pentru fapte savarsite cu intentie ;
5.    mijloacele tehnico-materiale din dotarea societatii asigura desfasurarea activitatii pentru care a fost licentiata în conditii optime ;
6.    personalul de paza angajat este în totalitate calificat si atestat profesional ;
7.    societatea a obtinut certificat ISO ;
8.    societatea nu a înregistrat fapte repetate de furt din unitatile pazite, savarsite cu complicitatea personalului de paza ori cel putin doua reclamatii confirmate în ultimul an cu privire la calitatea serviciile prestate;
9.    este respectat termenul de depunere a documentatiei complete de solicitare a reînnoirii licentei.

Art. 31  Pentru obtinerea avizului prealabil necesar reînnoirii, reprezentantul legal al societatii va depune la sectiile judetene ale S.R.I. / a municipiului Bucuresti, documentele prevazute în Anexa nr.6.

SECTIUNEA a
Suspendarea  dreptului societatilor specializate de paza
de a încheia noi contracte si de a angaja personal

Art. 32 - (1) La constatarea contraventiilor prevazute la art. 60 lit. g) si h) din Lege, sanctiune ce atrage si suspendarea dreptului societatilor specializate de paza de a încheia noi contracte si de a angaja personal, unitatea de politie din care face parte agentul constatator, va comunica Serviciului de ordine publica din inspectoratul judetean de politie/D.G.P.M.B. în a carui raza teritoriala se afla sediul social al societatii, copia procesului verbal de aplicare a amenzii.
(2) Serviciile de ordine publica vor tine evidenta sanctiunilor contraventionale care atrag suspendarea si anularea si au obligatia de a se sesiza din oficiu despre îndeplinirea conditiilor de suspendare prevazute de lege.
(3) Propunerea de suspendare se face dupa aplicarea celei de-a doua sanctiuni contraventionale si expirarea termenului de contestare, cu îndeplinirea conditiilor de la art. 64 din Lege, pe baza unui referat motivat în care sunt mentionate faptele constatate si prevederile legale încalcate, precum si durata de suspendare propusa, aceasta fiind proportionala cu gravitatea faptelor comise.
(4) Suspendarea dreptului de a încheia noi contracte si de a angaja personal se dispune de conducerea inspectoratului judetean de politie pe raza caruia  persoana juridica îsi are sediul social.
(5) Dupa dispunerea masurii, aceasta se comunica societatii în cauza, I.G.P.R.-Directiei de Ordine Publica, Serviciului Roman de Informatii, Oficiului Registrului Comertului si Inspectoratului Teritorial de Munca, precizandu-se în mod clar durata suspendarii, data de la care intervine masura precum si obligatiile ce revin reprezentantului societatii în aceasta perioada.

SECTIUNEA a
Anularea licentelor de functionare a societatilor specializate de paza

Art. 33 - (1) În cazul în care se constata savarsirea uneia dintre faptele prevazute de art. 62 din Legea nr. 333/2003 sau retragerea avizului prealabil al Serviciului Roman de Informatii, Inspectoratul General al Politiei Romane sau, dupa caz, instanta de judecata va dispune anularea licentei.
(2) În cazul în care licenta nu este reînnoita în termenul de valabilitate, aceasta devine nula de drept si va fi retrasa si radiata din evidenta computerizata a prestatorilor licentiati administrata de IGPR.
(3) Inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, sesizat/sesizata de savarsirea uneia dintre faptele care atrag anularea licentei, va efectua cercetari si va stabili împrejurarile comiterii faptei, în termen de 15 de zile.
         (4) Actul de constatare motivat si procesul verbal de constatare a contraventiei, daca este cazul, cu probarea faptelor care atrag anularea licentei, însotit de originalul licentei de functionare vor fi înaintate pe baza raportului de propunere a anularii, catre Inspectoratul General al Politiei Romane-Directia de Ordine Publica, ce urmeaza sa se pronunte în termen de 10 zile.
    (5) În cazurile prevazute la alin. (1) lit. c) si d), din art. 62 din Legea nr. 333/2003, anularea licentei se va dispune dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare a faptuitorului.
    (6) Dupa aprobarea masurii de anulare a licentei aceasta se comunica societatii sanctionate, Serviciului Roman de Informatii, inspectoratului judetean de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti care a facut propunerea si  oficiului registrului comertului teritorial.
    (7) Pana la pronuntarea definitiva a instantei de judecata societatea licentiata beneficiaza de toate drepturile privind încheierea de contracte de servicii si angajarea de personal.
    (8) Persoanele din conducerea societatii, pana la solutionarea definitiva a cauzei, nu pot obtine eliberarea unei noi licente sau avizele necesare pentru o alta societate.   
    (9) La solicitarea reprezentantului societatii licentiate de renuntare a dreptul de activa în domeniu,  inspectoratul judetean de politie, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, pe raza caruia asi are sediul social, va înainta la IGPR adresa de solicitare a detinatorului si licenta în original, pentru retragere si radiere din evidente.
Art. 34 - Pierderea ori deteriorarea licentei de functionare se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.    
Art. 35 - Modelul licentei de functionare este prevazut în Anexa nr.__.

CAPITOLUL 4
SECTIUNEA 1
Angajarea si atestarea personalului de paza

Art.36- (1) Angajarea personalului cu atributii de paza sau garda de corp se face pe baza atestaului eliberat de politie si a certificatului de cazier judiciar.
(2) Conducatorii unitatilor sau operatorii de servicii pot angaja pe durata determinata persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 39 lit. a) - c) din lege, dar nu mai mult de 3 luni si doar la prima angajare, cu scopul de a asigura perioada necesara pentru finalizarea procedurilor de angajare si de obtinere a atestatului profesional.
(3) Prin sintagma „prima angajare” se întelege încheierea contractului de munca cu un angajator pentru activitati de paza si protectie, în baza declaratiei pe propria raspundere a angajatului.  
    (3) Documentele necesare acordarii avizului de catre S.R.I. pentru unitatile prevazute la art. 40 din lege, sunt prevazute în Anexa nr.___.
    
Art.37 - (1) Dovada cunoasterii limbii romane de cetatenii membriii UE se face pe baza unor înscrisuri eliberate de Centrul national............

Art. 38 – Certificatul de competente profesionale prevazut la art.41 alin.(5) din lege se obtine de la un furnizor de formare profesionala autorizat conform legii.

Art.39 - (1)Formarea profesionala a personalului pentru executarea activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si de garda de corp se realizeaza prin furnizori de formare profesionala din sectorul public sau privat, autorizati în conditiile legii.
    
    (2) Politistii care fac parte din comisiile de examinare vor fi selectati din randul celor cu experienta de minim 3 ani în domeniul sistemelor de securitate.
    (3) Pentru reprezentantii legali ai societatilor comerciale –administratori - se organizeaza de catre formatorii autorizati cursul de manager de securitate, conform tematicii prevazute în Anexa nr...
    (4) Furnizorul de formare profesionala are obligatia respectarii programei de formare pentru cursurile de calificare profesionala de baza, prevazuta în Anexa nr....
    (5)Pentru celelalte ocupatii din acest domeniu prevazute în Codul Ocupatiilor din Romania se organizeaza cursuri de perfectionare, de catre formatorii autorizati, conforma standardelor ocupationale respective.
    (6) Cursurile de perfectionare pot fi urmate doar de absolventii cursurilor de calificare de baza.
    (7) Personalul de paza are obligatia de a absolvi formele de pregatire continua, anual, prin acumularea a minim 40 ore la sfarsitul anului, cel putin 20 ore semestrial, urmate la un formator autorizat, conform tematicii stabilite în anexa nr.___.
Sunt exceptati de la absolvirea acestora pe perioada anului în care a urmat cursuri de perfectionare în domeniul pazei.  

 Art.40 - Agentul constatator care constata faptul ca personalul de paza se încadreaza în una din situatiile prevazute la art. 63 din lege, sau este sesizat în legatura cu aceste aspecte, în baza unui referat motivat va propune conducerii inspectoratului judetean de politie din care face parte, retragerea atestatului profesional.
(2) Masura retragerii atestatului va fi implementata în baza de date informatizata si comunicata în termen de 10 zile unitatii angajatoare, persoanei în cauza si inspectoratului de politie judetean care a emis atestatul.

Art.41- (1) Pierderea ori deteriorarea atestatului se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
   (2) Modelul atestatului profesional este prevazut în Anexa nr.

SECTIUNEA
Dotarea si folosirea însemnelor si a mijloacelor de aparare

Art.42- (1) Angajatorii au obligatia dotarii personalului de paza si garda de corp cu ecusoane de identificare, potrivit art.43 din lege, în care vor fi mentionate  seria si numarul atestatului profesional, conform anexei nr.__
(2) Ecusonul se poarta în partea stanga superioara a uniformei, la vedere, asigurand vizibilitatea datelor de identificare.

Art.43 – (1) În scopul apararii drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor, a avutului public si privat, oprirea actiunilor violente ale elementelor turbulente, personalul de paza poate folosi, în conditiile legii, forta fizica si mijloacele din dotare.
    (2) Aceste mijloace pot fi folosite de personalul de paza si în scopul autoapararii ori protejarii vietii si integritatii corporale a altor persoane aflate în pericol imediat.
    (3) Forta fizica si mijloacele din dotare nu se vor mai folosi daca persoanele violente sau infractorii s-au supus somatiei personalului de paza ori au încetat actiunile agresive.
    (4) Forta fizica si mijloacele din dotare nu se vor folosi asupra copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcina, persoanelor cu infirmitati fizice vadite si se va evita folosirea împotriva batranilor ori a celor cu o constitutie fizica debila, cu exceptia cazurilor în care se actioneaza în grup sau se folosesc arme albe sau obiecte contondente, care pun în pericol iminent viata, integritatea corporala a personalului de paza ori a altor persoane.  
  (5) Personalul de paza, în exercitarea atributiilor de serviciu poate fi dotat cu armament si munitie, în conditiile legii, baston(tomfa) de cauciuc, spray lacrimogen, dispozitive cu electrosocuri certificate, fluiere, lanterne, mijloace de comunicatii.
   (6) Pentru asigurarea pazei si securitatii obiectivelor pazite, personalul de paza poate fi dotat cu animale de serviciu, respectiv cai si caini, conform prevederilor planului de paza, aprobat de politie.
    Art. 44 – (1) Bastonul (tomfa) de cauciuc poate fi folosit atunci cand procedeele de lupta corp la corp nu au dat rezultatele scontate, ori mijloacele de atac ale agresorilor nu pot fi anihilate în alt mod.
    (2) Bastonul de cauciuc(tomfa) poate fi folosit :
a)    ca mijloc de aparare pentru pararea loviturilor agresorului ;
b)    ca mijloc de intimidare a elementelor turbulente sau recalcitrante, urmarind determinarea încetarii actiunii si descurajarea celorlalte elemente agresive, retragerea si împrastierea lor ;
c)    ca mijloc de atac pentru a-l determina pe agresor sa înceteze actiunea violenta.
 (3) Loviturile cu bastonul vor fi aplicate pe partile moi ale corpului, la membrele inferioare si superioare, dupa efectuarea somatiei „Încetati, vom(voi) folosi forta”.Nu este necesara somatia daca nu exista timpul material necesar.
(4) Se va evita aplicarea loviturilor cu bastonul peste cap, urechi, gat, ochi, asupra altor parti vitale sau sensibile ale corpului.
(5) Este interzisa folosirea bastonului în încaperi, cu exceptia cazului cand au loc actiuni violente sau în grup, care pun în pericol viata personalului de paza, ori exista riscul distrugerii bunurilor aflate în incinta.
          (6) Bastonul de cauciuc(tomfa), va fi folosit numai în limita necesitatii, în mod gradual, iar folosirea acestuia nu trebuie sa depaseasca nevoile reale pentru împiedicarea sau neutralizarea actiunilor agresive. Aplicarea de lovituri va înceta imediat ce agresorul a renuntat la actiunea sa si s-a conformat dispozitiilor personalului de paza.
          (7) Este interzisa dotarea personalului de paza si folosirea bastoanelor, tomfelor, confectionate din alte materiale decat cele din cauciuc.
Art. 45 – (1) Pentru împiedicarea si neutralizarea actiunii persoanelor agresive care ataca personalul de paza sau alte persoane, pot fi folosite spray-rile lacrimogene de mica capacitate (maxim 100 ml).
(2) Spray-ul lacrimogen se foloseste de la o distanta de maxim 3 metri, în aceeasi directie cu vantul, evitandu-se pulverizarea de substante direct în fata agresorului.
(3) Se interzice pulverizarea în directia flacarilor sau a obiectelor incandescente.
(4) Daca situatia impune folosirea în spatii închise, în mod obligatoriu, personalul de paza care ramane în aceste locuri va purta masca contra gazelor.
    (5) Folosirea spray-lui lacrimogen se va face dupa somatia”Încetati, vom(voi)folosi gaze lacrimogene” si va înceta odata cu renuntarea agresorului la actiunea sa. Nu este necesara somatia daca nu exista timpul material necesar.
    (6) Pentru asigurarea pazei si securitatii avutului public sau privat, în special la obiectivele care au o mare întindere (culturi agricole, pomicole) pot fi folositi cai de serviciu, special antrenati.
Art. 46 - Caii vor fi condusi astfel încat sa se evite lovirea sau calcarea vreunei persoane - legatura cu jandarmii.
Art. 47 – (1) În vederea asigurarii pazei si securitatii avutului public si privat, personalul de paza poate fi dotat cu caini de serviciu, special dresati si antrenati.
    (2) Cainii de serviciu nu pot fi din categoria cainilor periculosi, vor fi înregistrati la politie si la clinicile veterinare de profil.
    (3) Obiectivele unde paza este asigurata cu personal de paza însotit de caine de serviciu vor fi prevazute cu placute de avertizare, la vedere, cu dimensiunile 600x300 mm inscriptionate cu sintagma “OBIECTIV ASIGURAT CU CAINE DE SERVICIU”.
    (4) Cainii de serviciu vor fi echipati cu botnita si lesa, fiind folosit doar de personalul de paza care il are in primire si care l-a dresat.
    (5) Cainele de serviciu poate fi folosit :
a)    cu botnita si fara lesa pentru paza perimetrului obiectivului
b)    fara botnita si in lesa pentru
c)    fara botnita si fara lesa pentru
(6) rof..........

Art.48 – (1) Planul de protectie reprezinta documentul operativ, avizat de politie, în baza caruia se desfasoara activitatile specifice de garda de corp.
    (2) Planul de protectie se întocmeste de conducerea societatii specializate de paza si se depune, spre avizare la serviciul judetean de politie pe raza caruia are domiciliul sau resedinta persoana caruia i se asigura protectie, cu 5 zile înainte de începerea activitatii contractate.
    (3) Prin planul de protectie se stabilesc în principal: datele de identificare si ocupatia persoanei protejate, dispozitivul de protectie, traseele de deplasare, mijloacele de transport folosite, personalul abilitat care executa activitatile de protectie, consemnul general si particular al personalului de garda de corp, modul de actiune în diferite situatii, legatura si cooperarea cu autoritatile care au atributii în domeniu.
    (4) Personalul de paza care executa activitati de garda de corp va fi echipat cu uniforma si însemne distinctive, conform regulamentului de organizare si functionare al societatii specializate de paza, aprobat de politie.
    (5) In cazul in care dispozitivul de garda de corp prevazut este supradimensionat fata de riscurile si amenintarile existente, planul de protectie nu va fi avizat.  
    (6) Dotarea personalului de protectie se face ..........

CAPITOLUL 5
Paza transporturilor bunurilor si valorilor importante, precum si a transporturilor cu caracter special

Art. 45 – (1) Paza transporturilor bunurilor si valorilor, constand în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, bijuterii, metale si pietre pretioase, se realizeaza astfel:
a) în   cuantum de peste 100.000 euro sau echivalent, se asigura cu mijloace de transport blindate si se realizeaza, dupa caz, cu jandarmi sau agenti ai unei societati specializate de paza si protectie, înarmati cu arme letale, în conditiile legii.
b) în cuantum cuprins între 50.000 si 100.000 euro, se asigura cu mijloace de transport semiblindate si se realizeaza, dupa caz, cu jandarmi sau agenti ai unei societati specializate de paza si protectie, înarmati cu arme de foc, în conditiile legii.
c) în cuantum de peste 10.000 pana la 50.000 euro cu mijloace de transport special amenajate, însotite cu personal propriu sau agenti ai unei societati specializate de paza si protectie, dotati cu mijloace de protectie si autoaparare.
Art.46 – Planul de paza .......
Art. 4. – (1) Planul de paza al transportului cuprinde aspectele prevazute la art. 26 din lege si se depune la unitatea teritoriala de politie, cu cel putin 5 zile înainte de data începerii transportului.
(2) Actualizarea planului de paza se face numai în situatia dispozitivului de paza, a regulilor de acces ori a prestatorului.
Art. 5. – (1) Unitatea de politie competenta teritorial analizeaza planul de paza si acorda avizul de specialitate în cel mult 30 de zile de la data înregistrarii solicitarii, iar daca este cazul, face recomandari pentru îmbunatatirea si eficientizarea sistemului de paza.
(2) Avizul politiei pentru planul de paza se retrage cand nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza acordarii  sau cand a intervenit o situatie nelegala.

Art. 47 - (1) Prin mijloace de transport anume destinate se înteleg autospeciale   blindate, semiblindate sau special amenajate, care prin constructie, dotare si exploatare au rolul de a asigura rezistenta la actiunea armelor de foc pentru protectia personalului însotitor si rezistenta la efractie a compartimentului de valori.
(2)  autovehiculele blindate, sunt cele care au toate compartimentele blindate, peretii laterali si geamuri rezistente la glont cu armament de infanterie usor de calibrul 7,62 x.... mm, iar zona pedaliera a motorului, acoperisul si podeaua  rezista la  glont cu  calibru de 9 mm.   
(3) autovehiculele semiblindate, au protectie prin blindaj la cabina conducatorului auto, compartimentul agentilor de paza si motor. Compartimentul de valori este prevazut cu o singura usa, blindata, ce este asigurata cu închidere centralizata a masinii si cu doua încuietori mecanice sigure.
(4) autovehicule special amenajate au compartimentul de valori fixat de caroserie, prevazut cu încuietori, în care sa fie depozitate valorile transportate.  

Art. 48 – (1) Autovehiculele blindate si semiblindate în vederea asigurarii securitatii personalului si a valorilor transportate vor fi obligatoriu echipate cu dispozitive tehnice de paza, alarmare, monitorizare, supraveghere video si sisteme de comunicatii radio emisie/receptie.
(2) special amenjate.......
(3) Sistemul de alarma va fi conectat la centrul de alarma al companiei care se ocupa de transportul valorilor, si care sa nu permita deschiderea simultana a usilor vehiculului, sa permita blocarea din interior a usilor si blocarea functionarii  motorului vehiculului în caz de furt.  
(4) Prin monitorizare permanenta se întelege posibilitatea tehnica de stabilire a pozitiei autospecialei, directiei de deplasare si starii usilor în orice moment, înregistrarea parametrilor de control ai vitezei de deplasare si a punctelor de remitere/colectare, în orice moment.
(5) Monitorizarea autospecialelor de transport se face prin dispecerat cu operator care deserveste platforma tehnica separata.
(6)  – Supravegherea trebuie sa asigure înregistrarea imaginilor video a operatiunilor de acces în compartimentul tezaur pe timpul cat exista valori în acesta si pastrarea acestora pe o perioada de 5 zile.  

Art. 49 - Pentru protectia numerarului transportat pot fi folosite solutii alternative care asigura posibilitatea de neutralizare a bancnotelor în caz de efractie sau la deschidere neautorizata si descurajarea agresarii personalului în scop de devalizare.

Art. 50 -  (1) Dotarea personalului însotitor se poate face cu tomfe sau bastoane din cauciuc, spray-uri iritant-lacrimogene, veste antiglont, casti de protectie si masti de gaze, în numar cel putin egal cu cel al membrilor echipajului si, eventual cu persoanele desemnate si care au un motiv legitim pentru a fi în vehicul.
(2) Atunci cand nu sunt în serviciu, aceste autovehiculele vor fi parcate în spatii anume desemnate, asigurate cu paza, la care pot avea acces  numai conducatorul auto si personalul responsabil pentru întretinere sau reparatii.
(3) Fiecare membru al echipajului va purta casca si vesta antiglont si mijloacele de autoaparare si interventie care sunt necesare pentru orice tip de transport valori.
(4) Vehiculele care nu sunt blindate dar sunt amenajate si utilizate pentru transporturile de valori nu sunt inscriptionate.
(5) Echipajul unui vehicul care nu este blindat dar este amenajat si utilizat pentru transportul bancnotelor, bijuteriilor sau metalelor pretioase sunt neînarmati cu arme de foc, avînd asupra lor numai mijloacele de autoaparare si interventie.   

Art. 51 - Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în: arme, munitii, tehnica de lupta, materii explozive, stupefiante, substante toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau substante periculoase, se efectueaza cu mijloace de transport anume destinate si se asigura cu efective de jandarmi, cu exceptia transportului a maxim 10 arme sau 500 cartuse sau a unor cantitati sub 10 kg de substante, care pot fi operationalizate cu însotirea agentilor de paza dotati cu arme de foc letale pentru asigurarea protectiei.

Art. 52 – (1) Transportul valorilor apartinand unitatilor se poate efectua si pedestru, în mod exceptional, numai în cuantumul prevazut la art. 45 lit.c), atunci cand nu este posibil realizarea acestuia cu ajutorul mijloacelor de transport prevazute de lege, în urmatoarele cazuri:
a)    valorile monetare sunt transferate în acelasi imobil, complex comercial;
b)    locurile de depozitare sau distribuire sunt situate la o distanta de pana la 100 m;
(2) Pentru efectuarea transportului de valori este necesara asigurarea protectiei cu personal de paza dotat cu mijloace de protectie si autoaparare sau prin folosirea gentilor securizate de transport, certificate, prevazute cu sisteme de neutralizare a bancnotelor.    

CAPITOLUL 6
Sisteme tehnice de protectie si de alarmare împotriva efractiei

SECTIUNEA 1
Mijloace de protectie si de alarmare împotriva efractiei
 
Art. 53 – (1) Asocierea masurilor si a mijloacelor de siguranta prin instituirea pazei fizice, a mijloacelor de protectie si a sistemelor de detectie, supraveghere si alarmare se face în baza analizei de risc, în functie de valorile detinute, a pericolului potential, a vulnerabilitatilor si a situatiei operative din zona.
(2) Analizele de risc se elaboreaza de personal abilitat cu competente profesionale dobandite pentru evaluatori de risc.

Art. 54– (1) Sunt supuse avizarii politiei, proiectele sistemelor de alarmare destinate urmatoarelor categorii de obiective:
a)    unitati de interes strategic sau care detin secrete de stat;
b)    institutii de creditare, unitati postale, automate pentru tranzactii cu numerar, case de schimb valutar si amanet,
c)    muzee;
d)    institutii de interes public (gari, autogari, primarii, scoli, gradinite, spitale),
e)    trezorerii, administratii financiare, sedii încasare taxe si impozite;
f)     casierii ale furnizorilor de servicii/utilitati, organizatorii de jocuri de noroc,
g)    spatii comerciale cu încasari zilnice peste 10000 lei ;
h)    magazine de arme si munitii, bijuterii, produse electronice (IT, audio, video, telefoane, electrocasnice, ….)
i)    camere de armament;
j)    statii de comercializare a carburantilor/combustilor;
k)    detinatorilor de produse ori substante toxice, psihotrope,


Art. 55. – (1) Proiectul sistemului de alarmare se depune spre avizare de beneficiar la inspectoratele judetene de politie ori DGPMB, pe raza caruia se afla unitatea, la finalizarea lucrarilor de executie, împreuna cu procesul verbal de punere în functiune a sistemului tehnic de alarmare.
(2) Procesul verbal de punere în functiune a sistemului tehnic de alarmare reprezinta documentul care atesta acceptul beneficiarului cu privire la calitatea si functionalitatea echipamentelor instalate, componenta sistemului si va fi semnat de beneficiar si executant, conform modelului din anexa nr.___.
(3) Avizul proiectului se acorda de personalul de specialitate al politiei, în termen de 30 zile de la depunere, în urmatoarele situatii:
a) sunt îndeplinite cerintele minime prevazute în prezentele norme
b) componenta, calitatea si functionalitatea sistemelor asigura detectia patrunderii neautorizate, supravegherea si înregistrarea video, precum si transmiterea la distanta a semnanelor tehnice si de alarmare;
c) sunt respectate conditiile de elaborare a proiectului prevazute în anexa nr.___
(4) Neîndeplinirea conditiilor de la alin. (3) constituie motiv de respingere a acordarii avizului, situatie în care beneficiarul are obligatia ca în termen de 30 de zile sa se conformeze precizarilor stabilite de politie.  
(5) Proiectele se elaboreaza de personal tehnic de specialitate din cadrul societatilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efractiei, cu respectarea cerintelor din prezentele norme si alte acte normative specifice.

Art.56 – La întocmirea proiectului, personalul tehnic de specialitate este obligat sa prevada doar componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate în conformitate cu un standard de securitate european, corespunzator gradului de siguranta impus de caracteristicile obiectivului protejat.
     Art. 57 - (1) Elementele de protectie mecano-fizica destinate asigurarii securitatii la efractie a valorilor pot fi folosite daca acestea detin documente de certificare a conformitatii cu standardele europene sau nationale de profil, care sa ateste gradul de rezistenta la efractie ori a armelor de foc.
(2) Nivelul de rezistenta al acestor produse se aliniaza în functie de valorile protejate, conform tabelului din anexa nr……

SECTIUNEA a 2-a
Licentierea societatilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efractiei

Art. 58 - Societatile specializate în sisteme de alarmare împotriva efractiei sunt societati comerciale private care se înfiinteaza potrivit legislatiei comerciale cu obiect principal de activitate, servicii privind sistemele de securizare si un capital social minim, în echivalent de 10.000 euro, polita de asigurare pe eveniment în valoare de ……… si un sediu lucrativ înregistrat care sa permita organizarea administrativa si coordonarea operativa a personalului angajat.

Art. 59 – (1) Societatile specializate în sisteme de alarmare  functioneaza, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, în baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, cu obiectele de activitate prevazute de lege, avand o perioada de valabilitate de 3 ani, cu posibilitatea de reînnoire.

Art. 60 – (1) În vederea înregistrarii societatii comerciale la Oficiul Registrului Comertului, reprezentantul legal va solicita avizul de principiu al inspectoratului de politie judetean sau D.G.P.M.B., dupa caz, pe raza caruia societatea are sediul social declarat.
    (2) Documentele necesare obtinerii avizului de principiu sunt urmatoarele:
a)    cererea de acordare adresata inspectoratului judetean de politie sau DGPMB, dupa caz, pe raza caruia îsi are sediul social societatea;
b)    actul constitutiv al societatii comerciale, atestat sau autentificat;
c)    documentele administratorului/rilor si asociatilor:
d)    certificate de cazier judiciar în termen de valabilitate;
e)    curriculum vitae actualizat (elaborat conform HG 1021/2004);
f)    dovada pregatirii de specialitate pentru administrator (studii medii sau  superioare de profil electric si certificat de competente în domeniul sistemelor de securitate);
g)    declaratii ca nu au facut parte din structuri de informatii straine, organizatii secrete transnationale si nu au colaborat cu acestea, certificate de politist sau autentificate de notar;

    (3) Avizul de principiu atesta faptul ca asociatii/administratorii si personalul de conducere îndeplinesc conditiile prevazute de lege si confera dreptul acestora de a constitui si înregistra societatea la oficiul registrului comertului teritorial.
(4) Avizul de principiu este necesar si pentru societatile comerciale înregistrate la Oficiul Registrului Comertului si care solicita declararea ca obiect principal activitati servicii privind sistemele de securizare.
(5) Avizul de principiu se acorda dupa efectuarea verificarilor pentru stabilirea îndeplinirii conditiilor prevazute de art. 20 alin.(10) din lege, de catre asociatii/administratorii si/sau personalul de conducere.
(6) Avizul de principiu nu se acorda daca din verificari rezulta faptul ca asociatii/administratorii sunt implicati în activitati sau preocupari ilegale sau folosesc persoane interpuse în scopul eludarii conditiilor legale pentru acordarea avizului.
(7) Pentru a obtine avizul politiei, asociatii/actionarii, administratorii societatii si personalul de conducere trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute în art.20 alin.(10) din lege,  depunand urmatoarele documente:
7.1 dovada cetateniei si a varstei;
7.2 dovada pregatirii profesionale se face doar pentru administrator prin prezentarea certificatului de competente pentru ocupatia „inginer de securitate” ori „tehnician de securitate” si diploma de studii superioare ori medii în profil electric;
7.3 declaratia pe propria raspundere, certificata de politist, cu privire la faptul ca nu se afla în  cercetarea unui organ judiciar, ori a instantei pentru fapte penale savarsite cu intentie;
7.4 certificatul de cazier judiciar în termenul de valabilitate.

(8) Buna conduita cetateneasca se stabileste în urma verificarilor efectuate de politie la locul de domiciliu sau resedinta, locurile de munca anterioare si evidentele politiei.
    (9) Conditiile de avizare sunt cumulative iar neîndeplinirea uneia dintre acestea determina neacordarea avizului.
    (10) Avizul este obligatoriu, iar termenul de emitere al acestuia este de cel mult 30 zile si se comunica solicitantilor.
Art. 61 – Pentru asociatii persoane juridice  se va depune certificatul constatator cu situatia actualizata a societatii asociate care sa cuprinda datele de identificare si asociatii, precum si documentele  administratorului prevazute la art.60 alin. (7).
 (2) Persoanele juridice straine vor depune documente similare celor prevazute la alin.(1) traduse si legalizate.
Art. 62 - Dupa înregistrarea societatii la Oficiul Registrului Comertului, reprezentantul legal al societatii comerciale va depune la Sectiile judetene ale S.R.I. ori a municipiului Bucuresti, documentele prevazute în Anexa nr.__, pentru obtinerea avizului prealabil referitor la aspecte ce privesc siguranta nationala.
Art. 63 - (1) În vederea obtinerii licentei de functionare în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, reprezentantul legal al societatii care a obtinut avizul de principiu si avizul prealabil al S.R.I., va depune la inspectoratele judetene de politie sau D.G.P.M.B., în forma completa, pe baza de opis, documentele prevazute în Anexa nr.__.
(2) Unitatea de politie competenta va verifica îndeplinirea conditiilor prevazute în Anexa nr. __ si, în termen de 15 zile, va întocmi raportul cu propuneri corespunzatoare si va înainta documentatia la I.G.P.R.-Directia de Ordine Publica, care, în termen de 15 zile va dispune.
 (3) Licenta de functionare se acorda numai în situatia în care toti conducatorii societatii sau reprezentantii persoanelor juridice îndeplinesc conditiile prevazute în Anexa nr.2 si au obtinut avizele din partea Politiei si S.R.I.
(4)  Licentele de functionare obtinute nu pot face obiectul tranzactionarii catre persoane care nu îndeplinesc conditiile prevazute de lege.

Art. 64 – Societatile comerciale care au detinut licenta si nu au obtinut reînnoirea acesteia, pot solicita eliberarea unei noi licente dupa un an de la data expirarii licentei.

Art. 65 – (1) Prestatorii licentiati sau autorizati într-un dintre statele membre UE au obligatia notificarii Inspectoratului General al Politiei Romane la semnarea contractului, iar începerea executiei se face dupa obtinerea acordului autoritatii.
(2) Documentatia de notificare cuprinde: datele de identificare ale persoanei juridice si ale rezentantului legal, autorizatia sau licenta detinuta si autoritatea emitenta care sa faca dovada abilitarii.
(3) Prestatorul transnational are obligatia respectarii legislatiei nationale si a cerintelor minimale stabilite prin prezentele norme.
    Art. 66  - Licentierea persoanelor fizice autorizate în baza actelor normative care stabileste organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice se realizeaza similar ca la societatile comerciale cu prezentarea autorizatiei eliberate de primarii în locul actului constitutiv, avand declarate activitatile de instalare si întretinere de sisteme de alarmare. Persoanele fizice licentiate au dreptul de a executa numai lucrari destinate unitatilor care nu necesita elaborarea de proiecte si avizarea politiei.

SECTIUNEA a
Functionarea societatilor specializate în sisteme de alarmare

Art. 67 – (1) Societatile specializate pot presta servicii specifice daca personalul de conducere detine avizele politiei, iar personalul tehnic de specialitate este calificat si avizat pentru activitatile respective.
(2) Desemnarea administratorilor, directorilor sau cooptarea de noi asociati în societatile specializate dupa licentierea societatii se face în baza avizelor prealabile eliberate de inspectoratele de politie judetene sau D.G.P.M.B., pe raza carora îsi au sediul social, documentele necesare fiind cele prevazute la art.60 alin. (7).
(3) Administratorii persoanelor juridice care detin parti sociale sau actiuni în cadrul societatilor specializate trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. 60 alin.(7).
(4) Pentru a obtine avizul politiei, personalul tehnic de specialitate trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie cetatean roman sau cetatean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European si sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
b) sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
c) sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
d) sa depuna o declaratie pe propria raspundere cu privire la obligatia pastrarii confidentialitatii datelor si informatiilor obtinute în procesul muncii.

Art. 68 - (1) Administratorii societatilor specializate, în termen de 5 zile, au obligatia de a consemna în registrul special, în ordine cronologica, contractele încheiate.  
(2) Registrul special pentru evidentierea contractelor se înregistreaza anual la serviciile de ordine publica judetene/D.G.P.M.B., pe raza caruia societatea are înregistrat sediul social, se pastreaza la sediul lucrativ, iar dupa completarea filelor, se arhiveaza pe o durata de 5 ani.
(3) Reprezentantul societatii specializate care înceteaza activitatea are obligatia depunerii registrelor la unitatea de politie unde isi are sediul social, pentru pastrare.
Art. 69 – (1) Pentru verificarea lucrarilor executate administratorul societatii trebuie sa asigure controlul acestora în mod direct sau prin personal desemnat.
Art. 70 - În vederea evidentierii lucrarilor executate, administratorul are obligatia sa înfiinteze si sa asigure documentele specifice prevazute în anexa nr.___(de la paza).
Art. 71 - Semestrial, pana la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societatii va  informa, în scris, inspectoratul de politie judetean competent teritorial sau D.G.P.M.B. despre activitatile desfasurate, conform modelului transmis de politie.
Art. 72 - (1) Conducatorii si personalul tehnic al societatilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare si al mijloacelor de protectie mecano-fizice sunt obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor referitoare la sistemele instalate sau avute în întretinere.
(2) Personalul tehnic din cadrul societatilor specializate care a încetat raporturile de serviciu nu mai are dreptul sa intervina în sistemele executate de societate ori sa divulge informatiile referitoare la sistemele instalate sau avute în întretinute.
Art. 73 – La solicitarea beneficiarului, dupa îndeplinirea clauzelor contractuale administratorul societatii care a instalat sistemul de alarmare sau a asigurat mentenanta acestuia are obligatia predarii tuturor codurilor valabile, software-ului, documentatiei aferente, în termen de 15 zile.  

SECTIUNEA a
Reînnoirea licentelor de functionare a societatilor specializate în sisteme de alarmare

Art.74 –(1) Reînnoirea licentelor de functionare în domeniul sistemelor se solicita înainte de expirarea termenului de valabilitate, cu cel putin 60 de zile.
(2) În vederea reînnoirii licentei de functionare, reprezenantul legal al societatii specializate are obligatia depunerii în termenul prevazut de alin.(1), la inspectoratul judetean de politie sau, dupa caz,  D.G.P.M.B. pe raza caruia îsi are sediul social, a urmatoarelor documente:
a)    cererea de reînnoire si originalul licentei;
b)    certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului cu situatia firmei, în forma extinsa;
c)    certificatele de cazier fiscal si judiciar al persoanei juridice;
d)    certificatele de cazier judiciar ale administratorului, personalului de conducere si asociatilor/actionarilor;
e)    dovada eliberata de inspectoratele teritoriale de munca din care sa rezulte personalul angajat pe categorii si copia statului de plata a salariilor pentru luna corespondenta a adeverintei ITM;
f)    situatia nominala a personalului calificat si avizat care va cuprinde obligatoriu seriile si numerele documentelor obtinute în acest sens;
g)    copia registrului de evidenta a contractelor;
h)    dovada implementarii sistemului de certificare a calitatii serviciilor;
i)    avizul consultativ al organizatiei profesionale reprezentative la nivel de ramura cu privire la serviciile prestate în perioada de referinta;
Art. 75 - Inspectoratul de politie judetean sau DGPMB acorda reînnoirea licentei numai daca :
10.    existenta capitalului social, obiectului principal de activitate, asociati si administratori avizati, sedii declarate ;
11.    inexistenta faptelor penale si fiscale ;
12.    personalul de conducere nu a suferit condamnari pentru fapte savarsite cu intentie ;
13.    personalul tehnic este avizat;
14.    societatea a obtinut certificat ISO ;
15.    societatea nu a înregistrat fapte repetate de furt din unitatile în care a instalat sisteme, ca urmare a instalarii ori functionarii deficitare a echipamentelor folosite ori cel putin doua reclamatii confirmate în ultimul an cu privire la calitatea serviciilor prestate;
16.    este respectat termenul de depunere a documentatiei complete de solicitare a reînnoirii licentei.

Art. 76  Pentru obtinerea avizului prealabil necesar reînnoirii, reprezentantul legal al societatii va depune la sectiile judetene ale S.R.I. / a municipiului Bucuresti, documentele prevazute în Anexa nr.__.

SECTIUNEA a 3-a
Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare

Art. 77 – (1) Societatile specializate de paza si protectie, precum si cele din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efractiei pot înfiinta dispecerate de zona care sa monitorizeze si sa transmita alarmele de la sistemele electronice conectate la echipajele de interventie, cu avizul inspectoratelor judetene de politie sau DGPMB.
(2) Operatorii economici pot înfiinta centre de monitorizare a unitatilor proprii, cu asigurarea programarii sistemelor locale si a interventiilor prin firmele specializate licentiate, cu avizul inspectoratelor judetene de politie sau DGPMB.
(3) Unitatile de jandarmi si politiile comunitare pot organiza dispecerate de monitorizare la care au dreptul sa conecteze numai obiectivele asigurate cu paza de structura respectiva.
(4) Programarea centralelor abonatilor în vederea conectarii la statia de dispecerizare si  inspectia tehnica periodica a echipamentelor monitorizate se face prin intermediul firmelor licentiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efractiei.
     Art. 79 - Prin servicii de monitorizare a sistemelor se întelege:
a)    conectarea directa a sistemelor de alarmare din unitati si asigurarea inspectiilor tehnice periodice;
b)    tratarea cu operativitate a semnalelor receptionate la statia de dispecerizare de operatorii de serviciu;
c)    verificarea de catre dispeceri a semnalelor receptionate si alertarea directa a echipajelor de interventie pentru verificarea alarmei, daca este cazul;
d)    alertarea autoritatilor în functie de situatie;
Art.80 – (1) Dispeceratele de monitorizare vor asigura preluarea directa a semnalelor de la abonati, va verifica si alerta echipajele de interventie în mod direct.
(2) Este interzisa monitorizarea sistemelor prin preluarea semnalelor de la un alt centru intermediar si transmiterea semnalului în cascada;
Art.81 – Societatea care detine dispeceratul are obligatia de a lua masuri pentru preîntampinarea urmatoarelor situatii:
a)    alertarea în mod eronat a autoritatilor pentru interventie la obiectivele monitorizate
b)    nesesizarea efractiei sau a starii de pericol din motive tehnice imputabile societatii prestatoare;
Art. 82 - Avizul de functionare al dispeceratului se poate retrage în urmatoarele cazuri:
a)    alertarea în mod eronat a autoritatilor de cel putin trei ori pe o perioada de o luna;
b)    nesesizarea efractiei sau a starii de pericol din motive tehnice imputabile societatii prestatoare de cel putin trei ori pe o perioada de o luna;
c)    nu mai sunt îndeplinite conditiile acordarii avizului.

Art. 83 – (1) La îndeplinirea conditiilor de retragere a avizului de functionare al dispeceratului, prestatorul are obligatia eliminarii cauzelor functionarii deficitare, în termen de cel mult 24 de ore.
(2) Dupa notificarea politiei cu privire la remedierea deficientelor poate continua activitatea, în caz contrar avizul se considera retras.
Art. 84 – (1) Pentru a avea dreptul de a presta servicii de monitorizare, operatorii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a)    sa detina tehnica necesara receptionarii semnalelor de la sistemele abonatilor, în sistem redundant, functional în doua locatii diferite;
b)     personal angajat si avizat, necesar pentru asigurarea programului permanent al dispeceratului;
c)    sa dispuna de un sediul lucrativ dedicat exclusiv acestei activitati, asigurat perimetral cu elemente de protectie electronice si mecano-fizice cu proceduri stricte de acces în spatiul centrului de monitorizare;
d)    existenta echipamentelor de comunicatii si a canalului direct între dispecer si echipajul mobil de interventie aflat pe raza administrativa a localitatii unde se afla obiectivul monitorizat;
e)    existenta a minim doua autovehicule dotate corespunzator pentru echipele de interventie;
f)    sa dispuna de polita de asigurare pe eveniment în valoare de …….
(2) Avizul se acorda prin aprobarea regulamentului de organizare si functionare atunci cand solicitantul face dovada îndeplinirii conditiilor de la alin.(1) si dupa verificarile efectuate de politistii specialisti pentru stabilirea conformitatii.
Art. 85 – Prestatorii serviciilor de monitorizare au obligatia  asigurarii inspectiei tehnice periodice a sistemelor monitorizate, la conectare si pe parcursul derularii contractului.
Art. 86 - Prestatorii serviciilor de monitorizare au obligatia  asigurarii timpilor de interventie la semnalul de efractie, respectiv 10 minute ziua, 5 minute noaptea în mediul urbal, respectiv 15 minute în localitatile rurale.
Art.  87 – Dispozitivul echipelor de interventie se dimensioneaza în functie de numarul de abonati, repartizarea si dispersia acestora, pentru asigurarea timpilor de interventie.
Art. 88 - Functionarea cu polita expirata se sanctioneaza cu retragerea avizului de functionare.

CAPITOLUL ....
SANCTIUNI CONTRAVENtIONALE

Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea prevederilor art.10 , precum si folosirea altor articole de echipament sau însemne decat cele prevazute în planul de paza, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;
   (b) nedotarea personalului de paza proprie cu uniforma, echipament de protectie, însemne distinctive si ecuson de identificare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;
   (c) personalul de paza proprie pe timpul executarii atributiilor de serviciu este obligat sa poarte uniforma, echipamentul de protectie, însemnele distinctive si ecusonul de identificare ale societatii angajatoare, cu amenda de la 50 lei la 100 lei;

Art.81 – Atrage raspunderea contraventionala a societatii care detine dispeceratul în urmatoarele cazuri:
c)    alertarea în mod eronat a autoritatilor pentru interventie la obiectivele monitorizate
d)    nesesizarea efractiei sau a starii de pericol din motive tehnice imputabile societatii prestatoare;
Art. 82 - Avizul de functionare a dispeceratului se retrage în urmatoarele cazuri:
d)    alertarea în mod eronat a autoritatilor de cel putin trei ori pe o perioada de o luna;
e)    nesesizarea efractiei sau a starii de pericol din motive tehnice imputabile societatii prestatoare de cel putin trei ori pe o perioada de o luna;

Anexa.
a)    Registrul buletinul posturilor ;
b)    Registrul de procese verbale pentru predarea-primirea serviciului, folosit la fiecare post de paza ;
c)    Registrul de procese verbale pentru predarea-primirea armamentului, folosit în posturile înarmate ;
d)    Registrul de evidenta acces persoane ;
e)    Registrul de evidenta acces autovehicule, daca este cazul ;
f)    Registrul de evidenta acces cai ferate uzinale, daca este cazul ;
g)    Registrul de evidenta a miscarii armamentului pastrat la camera de armament
h)    Registrul de control ;
i)    Registrul unic de control ;
j)    Registrul de evenimente ;
k)    Registrul special pentru pastrarea evidentei contractelor.